Valikko Sulje

RAUTAVAARAN LÄMPÖOSUUSKUNNAN SÄÄNNÖT

1 Toiminimi ja kotipaikka

Osuuskunnan nimi on Rautavaaran lämpöosuuskunta ja sen kotipaikka on Rautavaara.

2 Toimiala

Osuuskunnan tarkoituksena on rakentaa ja pitää kunnossa lämpölaitosta ja kaukolämpöverkostoa sekä harjoittaa muutakin kunnallisteknistä rakentamista.

3 Palvelut ulkopuolisille

Osuuskunta voi ottaa tehtäväkseen toimialaansa kuuluvien palvelujen järjestämisen muillekin kuin osuuskunnan jäsenille kulloinkin erikseen tehtävän sopimuksen mukaisesti.

4 Jäsenet

Osuuskunnan jäseneksi pyrkivän on tehtävä kirjallinen, hakemus osuuskunnan hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jos hallitus ei hyväksy hakijaa jäseneksi, hallitus voi alistaa asian osuuskunnan kokouksen ratkaistavaksi.

5 Jäsenluettelo

Hallituksen on pidettävä osuuskunnan jäsenistä luetteloa, johon on merkittävä jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka, hänen osuuksiensa määrä ja päivämäärä, jona hän on tullut jäseneksi tai jäsenyys lakannut. Jäsenet ja osuusmaksut on luetteloitava juoksevassa numerojärjestyksessä. Jäsenillä sekä velkojilla ja muilla henkilöillä, jotka osoittavat etunsa sitä vaativan, on oikeus tutustua jäsenluetteloon.

6 Oikeus verkostojen käyttöön

Jäsen on oikeutettu käyttämään osuuskunnan kaukolämpöverkostoa ja muita mahdollisia kunnallisteknisiä palveluja osuuskunnan sääntöjen, liittymisehtojen sekä osuuskunnan ja hallituksen kokousten päätösten mukaisesti.

7 Osuudet

Jäsen on velvollinen ja oikeutettu osallistumaan osuuskuntaan yhdellä osuudella. Osuuden nimellisarvo on sata (100) euroa, minkä suuruisen osuusmaksun jäsenen tulee maksaa yhdessä erässä osuuskunnan osoittamalle pankkitilille 30 päivän kuluessa jäseneksi hyväksymisestä lukien.

8 Jäsenten henkilökohtaisen vastuun puuttuminen

Jäsenet eivät ole henkilökohtaisessa vastuussa osuuskunnan veloista ja sitoumuksista.

9 Vararahasto ja muut rahastot

Osuuskunnalla tulee olla vararahasto. Vararahastoon on siirrettävä viisi (5) prosenttia taseen osoittamasta tilikauden ylijäämästä, josta on vähennetty taseen osoittama tappio edellisiltä tilikausilta. Vararahastoa on kartutettava, kunnes se on vähintään sadasosan (1/100) taseen loppusummasta, kuitenkin vähintään 10.000 euroa. Osuuskunnalla voi olla vararahaston lisäksi muitakin rahastoja.

10 Ylijäämä

Puhtaasta ylijäämästä, jonka osuuskunnan tilinpäätös kultakin vuodelta tarpeellisten poistojen jälkeen osoittaa, siirretään vähintään 5 prosenttia vararahaston, kunnes se on kartutettu edellä 9 kohdassa sanottuun määrään. Ylijäämä voidaan jakaa jäsenille seuraavia jakoperusteita yhdessä tai erikseen käyttäen: ylijäämäpalautuksena osuuskunnan palvelusten käytön suhteessa tai korkona tilikauden alkuun mennessä maksetuille osuusmaksuille.

11 Jäsenen velvollisuudet

Jäsen on velvollinen
1. luovuttamaan korvauksetta kiinteistönsä maa-alueen osuuskunnan käytettäväksi kiinteistön kautta kulkevien johtolinjojen ja kiinteistölle rakennettavien laitteiden rakentamista, korjaamista ja uusimista varten,
2. myöntämään kiinteistöllään osuuskunnalle kohtuullista korvausta vastaan oikeuden rakentaa, korjata ja uusia myös muita kuin edellä 1. kohdassa mainittuja johtolinjoja ja laitteita sekä
3. sallimaan kiinteistöllään osuuskunnan suorittaa putkiverkostoihin liitettyjen johtojen ja laitteiden tarkistuksia.

12 Muut maksut

Jäsenet ja muut osuuskunnan palveluja saavat ovat velvollisia suorittamaan seuraavat hallituksen määräämät maksut:
– liittymämaksu
– perusmaksu
– mittarimaksu kulutuksen perusteella
– muut hallituksen määräämät maksut.

Hallitus vahvistaa edellä mainitut maksut vuosittain ja ne peritään hallituksen määrääminä aikoina ja erinä. Jos jäsen tai muu osuuskunnan palveluja saava saamastaan varoituksesta huolimatta laiminlyö suorittaa maksunsa, osuuskunnalla on oikeus keskeyttää tilatun palvelun toimitus. Varoitus katsotaan annetuksi seitsemäntenä päivänä siitä, kun se on postitettu maksunsa laiminlyöneen viimeksi ilmoittamaan osoitteeseen.

13 Osuuskunnan kokoukset

Jäsenet käyttävät päätösvaltaansa osuuskunnan asioissa osuuskunnan kokouksessa. Osuuskunnan kokoukset ovat joko varsinaisia tai ylimääräisiä osuuskunnan kokouksia.

Osuuskunnan varsinainen kokous pidetään kerran vuodessa hallituksen määräämänä ajankohtana kuuden kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä osuuskunnan kotipaikassa, ellei hallitus yksittäistapauksissa määrää muuta paikkakuntaa Suomessa.

Osuuskunnan ylimääräinen kokous pidetään milloin aikaisempi kokous niin on päättänyt tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi taikka jäsenet, jotka edustavat vähintään 1/10 osa jäsenten koko äänimäärästä, kirjallisesti pyytävät sitä hallitukselta ilmoittamansa asian käsittelyä varten, taikka kun kokous lain mukaan muutoin on pidettävä. Kokouskutsu on toimitettava neljäntoista (14) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

14 Kokouskutsu ja muut tiedonannot

Hallitus kutsuu osuuskunnan kokouksen kokoon. Kokouskutsu on aina toimitettava aikaisintaan kahta kuukautta ja viimeistään kuukautta ennen kokousta, jos kokouksessa käsitellään:
1) osuuskunnan tarkoituksen tai toimialan olennaista muuttamista tai toiminnan jatkamista yli säännöissä määrätyn ajan;
2) jäsenten äänimäärän muuttamista;
3) osuuskunnan johdon, tilintarkastajien tai edustajiston valinnan vaalitavan tai vaalipiirien muuttamista taikka jäsenten päätösvallan siirtämistä edustajistolle;
4) jo jäsenenä olevan eroamisoikeuden rajoittamista;
5) jo annettujen osuuksien vähentämis- tai siirto-oikeuden rajoittamista taikka osuusmaksun palautuksen lykkäämistä;
6) jo jäsenenä olevan tai jo annetun osuuden osalta ylijäämää, osuusmaksun palautusta tai osuuskunnan säästöä koskevan oikeuden rajoittamista muulla kuin 4 tai 5 kohdassa tarkoitetulla tavalla taikka ylijäämän tai säästön jakoperusteiden muuttamista muulla tavalla;
7) jo jäsenenä olevan maksuvelvollisuuden lisäämistä maksullisella osuusmaksun korotuksella tai muulla tavalla taikka uusien osuuksien antamista sekakorotuksena;
8) osuusmaksun tai siitä suoritetun määrän alentamista taikka osuuksien lukumäärän vähentämistä; taikka
9) osuuskunnan sulautumista, jakautumista tai muuttamista osakeyhtiöksi taikka osuuskunnan asettamista selvitystilaan, selvitystilan lopettamista tai osuuskunnan poistamista rekisteristä.

Jos kokouksessa käsitellään edellä kohdissa 1-9 mainittuja asioita tai sääntöjen muuttamista, uusien osuuksien, lisäosuuksien tai sijoitusosuuksien antamista, niin kutsussa on mainittava päätösehdotuksen pääasiallinen sisältö.

Edellä olevaa kutsuaikaa sovelletaan myös muihin samassa kokouksessa käsiteltäviin asioihin sen estämättä, mitä muutoin määrätään lyhyemmästä kutsuajasta.

Kutsu osuuskunnan kokoukseen on lähetettävä jäsenille postitse, kirjallisesti lähettiä käyttäen, telekopiona tai sähköpostiviestinä jäsenluetteloon merkittyihin tai muuten osuuskunnan tiedossa oleviin osoitteisiin. Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

Muut tiedonannot toimitetaan jäsenille sanomalehti-ilmoituksella tai muutoin kirjallisesti. Osuuskunnan jäsenen esittämä asia voi tulla varsinaisessa kokouksessa käsiteltäväksi, jos se kirjallisesti ilmoitetaan hallitukselle ennen kokouskutsun antamista.

15 Kokousmenettely

Osuuskunnan kokous valitsee kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat. Kullakin jäsenellä on kokouksessa yksi ääni. Yksityinen henkilö ei saa käyttää äänioikeutta valtuutetun kautta. Yksityinen henkilö voi valtuutettuna käyttää äänioikeutta yhden yhteisön puolesta. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä ja yhdessä kokouksessa, mikäli osuuskuntalaissa tai näissä säännöissä ei toisin määrätä. Äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa tulee voimaan se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt. Jäsenen vaatimuksesta vaali on toimitettava suljetuin lipuin.

Kokouksen puheenjohtajan on huolehdittava siitä, että kokouksessa pidetään pöytäkirjaa. Pöytäkirjaan on merkittävä kokouksessa tehdyt päätökset sekä, milloin päätöksestä on äänestetty, äänestyksen tulos. Puheenjohtajan ja vähintään yhden kokouksen valitseman pöytäkirjan tarkastajan on allekirjoitettava pöytäkirja. Pöytäkirja on viimeistään kahden viikon kuluttua kokouksesta saatettava osuuskunnan jäsenten nähtäväksi. Pöytäkirjat on säilytettävä luotettavalla tavalla. Jäsenellä on korvattuaan osuuskunnan kulut, oikeus saada jäljennös kokouksen pöytäkirjasta tai sen osasta.

16 Osuuskunnan varsinainen kokous

Osuuskunnan varsinaisessa kokouksessa on, sen asianmukaisesti järjestäydyttyä,
esitettävä
– tilinpäätös ja tilintarkastuskertomus
päätettävä
– tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta,
– toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta,
– vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle sanotulta tilikaudelta,
– hallituksen puheenjohtajan ja jäsenten sekä tilintarkastajien palkkioista seuraavaksi kalenterivuodeksi
sekä valittava
– hallituksen jäsenet sekä
– tarvittaessa tilintarkastaja ja varatilintarkastaja.
Lisäksi varsinaisessa kokouksessa käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Hallituksen jäsen tai se, jolle hallitus on uskonut juoksevien asioiden hoitamisen tai muutoin määrätyn osan hallinnosta, ei saa ottaa osaa päätöksentekoon tilinpäätöksen vahvistamisesta tai vastuuvapauden myöntämisestä, kun asia koskee hallintoa, josta hän on vastuussa eikä myöskään tilintarkastajien valitsemisesta tai erottamisesta tai näiden palkkioista.

17 Hallitus

Osuuskunnan hallitukseen kuuluu vähintään kolme (3) jäsentä ja enintään kuusi (6) jäsentä. Hallituksen jäsenen toimikausi alkaa valintakokouksen päättyessä ja päättyy valintaa lähinnä seuraavan varsinaisen kokouksen päättyessä. Valinnan jälkeen ensimmäisen hallituksen kokouksen kutsuu koolle ja avaa iältään vanhin hallituksen jäsen, jonka johdolla valitaan hallitukselle puheenjohtaja vuodeksi kerrallaan.

18 Hallituksen kokoukset

Hallituksen puheenjohtajan tulee huolehtia, että hallitus kokoontuu tarvittaessa. Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, jos hallituksen jäsen sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, kun saapuvilla on enemmän kuin puolet sen jäsenistä. Päätöstä ei kuitenkaan saa tehdä, ellei kaikille hallituksen jäsenille ole mahdollisuuksien mukaan varattu tilaisuutta osallistua asian käsittelyyn. Hallituksen puheenjohtajan ollessa tietyssä asiassa estyneitä, toimii kokouksen puheenjohtajana hallituksen keskuudestaan valitsema jäsen.

Hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota enemmän kuin puolet läsnä olevista on kannattanut tai, äänten mennessä tasan, johon puheenjohtaja yhtyy. Hallituksen puheenjohtajan vaalissa äänten mennessä hallituksessa tasan puheenjohtaja valitaan arvalla.

Hallituksen kokouksesta on laadittava pöytäkirja, jonka allekirjoittaa hallituksen puheenjohtajan lisäksi yksi hallituksen siihen valitsema jäsen. Hallituksen jäsenellä on oikeus saada eriävä mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan Pöytäkirjat on pidettävä vuosittain numerojärjestyksessä ja säilytettävä luotettavalla tavalla.

19 Toimitusjohtaja

Osuuskunnalla voi olla toimitusjohtaja, jonka ottaa ja erottaa osuuskunnan hallitus. Toimitusjohtaja vastaa osuuskunnan liiketoiminnasta ja käytännöllisten asioiden hoitamisesta. Toimitusjohtajan tulee toimessaan menetellä lain, osuuskunnan sääntöjen sekä osuuskunnan ja hallituksen kokousten päätösten mukaisesti. Toimiin, jotka osuuskunnan toiminnan laatu ja laajuus huomioon ottaen ovat epätavallisia tai laajakantoisia, toimitusjohtaja saa ryhtyä vain, jos hallitus on hänet siihen valtuuttanut tai hallituksen päätöstä ei voida odottaa aiheuttamatta osuuskunnan toiminalle haittaa. Tällaisesta toimesta toimitusjohtajan on annettava tieto hallitukselle niin pian, kuin se on mahdollista.

20 Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on:
– päättää 12 kohdassa mainituista maksuista,
– valvoa, että osuuskunnan asioita hoidetaan lain, näiden sääntöjen sekä osuuskunnan kokouksen antamien ohjeiden ja päätösten mukaan,
– huolehtia osuuskunnan tarkoituksen toteuttamisesta parhaalla mahdollisella tavalla kaikkien jäsenten hyödyksi ja tehdä siinä tarkoituksessa osuuskunnan kokoukselle ehdotuksia sellaisista toimenpiteistä, joihin hallitus ei ole oikeutettu omin valloin ryhtymään,
– pitää huolta osuuskunnan omaisuuden säilyttämisestä ja erityisesti valvoa sen rahavarojen hoitoa,
– huolehtia osuuskunnan kokouksen kutsumisesta kokoon 14 kohdan mukaisesti sekä valmistella kokouksessa käsiteltävät asiat ja panna täytäntöön kokouksen päätökset sekä
käsitellä muut hallituksen toimivaltaan kuuluvat ja sen toimenpiteitä vaativat asiat.

Hallituksen on edistettävä osuuskunnan etua huolellisesti ja hoidettava sen asioita osuuskuntalain ja näiden sääntöjen mukaisesti. Hallitus huolehtii osuuskunnan hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallituksen on myös huolehdittava siitä, että kirjanpidon ja varainhoidon valvonta on asianmukaisesti järjestetty. Tämän lisäksi hallituksen tehtäviin kuuluu muun muassa
– ottaa ja erottaa toimitusjohtaja ja päättää hänen palkkaeduistaan,
– kutsua koolle osuuskunnan kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat,
– laatia tilinpäätös,
– laatia ehdotus toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen ylijäämä tai tappio antaa aihetta.

21 Toiminimen kirjoittaminen

Osuuskunnan toiminimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai kaksi hallituksen jäsentä yhdessä. Mikäli osuuskuntaan on valittu toimitusjohtaja, on hänellä myös yksin osuuskunnan nimenkirjoitusoikeus. Hallituksella on oikeus antaa erillisiä toiminimen kirjoitusoikeuksia. Hallitus voi päättää myös prokuuran antamisesta.

22 Tilikausi

Osuuskunnan tilikausi on kalenterivuosi. Kultakin tilikaudelta on laadittava tilinpäätös.

23 Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota osuuskunnasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle. Jäsen ei kuitenkaan saa erota, ennen kuin hänen osuuskuntaan liittymisestään on kulunut kolme vuotta. Jäsen voidaan erottaa osuuskunnasta, jos hän ei ole saamastaan varoituksesta huolimatta täyttänyt sitoumuksiaan tai jäsenyydestä johtuvia muita velvollisuuksiaan, on aiheuttanut osuuskunnalle huomattavaa vahinkoa tai jos hänet on asetettu konkurssiin tai julistettu holhottavaksi. Jäsenen erottamisesta päättää hallitus. Jäsenellä on oikeus saattaa erottamispäätös osuuskunnan kokouksen tutkittavaksi ilmoittamalla vaatimuksensa kirjallisesti hallitukselle kuukauden kuluessa siitä, kun erotetulle on pöytäkirjan ottein annettu tieto erottamisesta. Hallituksella on oikeus omasta aloitteestaankin saattaa asia osuuskunnan kokouksen tutkittavaksi. Osuuskunnan kokouksen tekemää päätöstä jäsenen erottamisesta erotettu saa moittia tuomioistuimessa.

24 Osuuden siirto

Jäsen voi siirtää osuutensa toiselle. Jäsenyyttä ei voida toiselle luovuttaa. Osuuden siirronsaaja, joka täyttää jäseneksi pääsemisen edellytykset, tulee hyväksyä osuuskunnan jäseneksi. Siirronsaajalla, joka kuuden kuukauden kuluessa siirrosta tehdystä hakemuksestaan hyväksytään jäseneksi, on oikeus lukea hyväkseen siirtäjän suorittama liittymismaksu ja osuusmaksunsa lyhennykseksi siirtäjän suorittama osuusmaksu siinä määrin kuin tämä olisi oikeutettu saamaan sen takaisin osuuskunnalta. Siirronsaaja saa silloin myös hyväkseen muut taloudelliset edut, mitkä siirtäjällä olisi ollut, jos hänen jäsenyytensä olisi jatkunut.

25 Välimiesmenettely

Riidat yhtäältä osuuskunnan ja toisaalta hallituksen jäsenen, toimitusjohtajan, osuuskunnan muun edustajan, selvitysmiehen tai osuuskunnan jäsenen välillä myös silloin kun ne koskevat osuuskunnan kokouksessa tehdyn päätöksen pätemättömäksi julistamista, ratkaistaan lopullisesti Keskuskauppakamarin välityslautakunnan nimeämän yhden henkilön välimiesmenettelynä.

26 Osuuskunnan purkaminen

Jos osuuskunta puretaan, sen jäljellä olevat varat on, sen jälkeen kun velat ja sitoumukset on selvitetty ja osuusmaksut jäsenille palautettu, jaetaan omaisuuden säästö osuuskunnan kokouksen päätöksen mukaan.

27 Sääntöjen muuttaminen

Sääntöjen muuttamisesta päättää osuuskunnan kokous. Päätös on pätevä, ellei laissa tai näissä säännöissä ole muuta säädetty, jos sitä kannattavat jäsenet, joilla on vähintään kaksi kolmasosaa annetuista äänistä.

28 Yleismääräys

Muilta osin noudatetaan voimassa olevaa osuuskuntalakia.